Hoppa till innehållet sitemap

Företagsansvar

PRINCIPER FÖR FÖRETAGSANSVAR

1 Inledning

Företagsansvar är en grundförutsättning för bolagets verksamhet. Med företagsansvar menar vi både efterlevnad av skyldigheter som härrör från lag- och myndighetskrav och oskrivna samt andra etiska värderingar. I detta principdokument förklaras hur ansvarsaspekterna påverkar olika områden i verksamheten.

Vi tar på allvar det faktum att vi tryggar våra kunders verksamhet genom att bära deras patientskaderisk och att vi anförtrotts ett betydande kapital att investera och administrera. Vi utför alla våra uppgifter ansvarsfullt ur både kundens och samhällets synvinkel.

Risker relaterade till företagsansvar identifieras, bedöms och hanteras inom ramen för bolagets riskhanteringssystem.

2 Ekonomiskt ansvar

Med ekonomiskt ansvar avses kostnadseffektivitet, god ekonomisk förvaltning samt skapande av ekonomisk nytta till ägare och kunder.

2.1 Ekonomiska utgångspunkter för verksamheten

Bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag ägt av fyra välfärdsområden som har universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen. Bolaget eftersträvar inte vinst och dess verksamhet samt kundkrets är begränsad. Bolagets captivekaraktär samt verksamhetens småskalighet möjliggör en kostnadseffektiv verksamhet, vilket i sin tur gör att försäkringspremierna kan hållas på en låg nivå. Detta är en viktig aspekt då bolagets alla kunder är finansierade med offentliga medel, vilket innebär att bolagets kostnadseffektivitet har en direkt koppling till inbesparing av skattemedel. Bolagets långsiktiga mål är att erbjuda sina kunder patientförsäkring på ett förmånligare samt mer flexibelt och effektivt sätt än alternativa försäkringsaktörer kan.

2.2 Placeringsverksamheten

Bolaget strävar efter att även investera ansvarsfullt. Detta innebär att placeringsverksamheten inte bara tar hänsyn till ekonomiska aspekter utan även miljöaspekter, socialt ansvar och god förvaltning (ESG) samt hållbar utveckling. I praktiken sker detta så att bolaget använder sådana kapitalförvaltare, som har bevis på ansvarsfull placeringsverksamhet, samt styr allokeringen i enlighet med bolagets ansvarspreferenser. De kapitalförvaltare som bolaget använder rapporterar regelbundet angående principer och förfaringssätt för ansvarsfull placeringsverksamhet samt hur målen uppnåtts.

3 Socialt ansvar

Med socialt ansvar avses den inverkan som företagets verksamhet har på personal, ägare samt kunder. I egenskap av den offentliga sjukvårdens patientförsäkringsgivare har bolaget också ett betydligt indirekt socialt ansvar gentemot offentliga sjukvårdens kunder.

3.1 Ägar- och kundansvar

Ett av målen för bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av patientsäkerheten i kundernas verksamhet. Bolaget kan inte bidra med medicinsk expertis till patientsäkerhetsarbetet, men det främjar arbetet med hjälp av sin försäkrings- och riskhanteringsexpertis.

Då patientförsäkringen tillhandahålls sakkunnigt, transparent och kostnadseffektivt, underlättas budgeteringsarbetet för välfärdsområdena, hanteringen av patientrisker blir ekonomiskt lättare och administrationen smidigare. På detta sätt kan välfärdsområdena bättre fokusera på sin kärnkompetens.

3.2 Personalansvar

Personalen är bolagets viktigaste resurs, vilket medför att bolaget vill satsa på personalens trivsel, motivation och arbetsvälmående på många olika sätt:

  • Bolaget har rymliga och trivsamma ergonomiska arbetsutrymmen på ett centralt ställe.
  • Bolaget vill göra det möjligt för personalen att på ett smidigt sätt kunna kombinera arbete och fritid genom att tillämpa flexibla arbetstider samt möjliggöra distansarbete.
  • Bolaget erbjuder sin personal anställningsförmåner, så som kultur- och motionsförmån, lunchförmån, cykelförmån samt en omfattande företagshälsovård.
  • Bolaget behandlar sin personal rättvist och satsar på öppenhet och transparens.
  • Bolaget satsar kontinuerligt på personalens kompetensutveckling samt utvecklingen av förfaringssätt.

4 Miljöansvar

Med miljöansvar avses ansvar för verksamhetens miljöpåverkan.

Bolaget har satsat på elektroniska processer sedan början av verksamheten, vilket betyder att bland annat utskrift och kopiering av papper minimeras. Bolaget använder inte pappersarkiv. I stället används bland annat ett elektroniskt signatursystem samt en elektronisk arkiveringslösning. Bolagets miljöpåverkan minskar också genom elektroniska mötesapplikationer samt hybridarbete.

Elförbrukningen på bolagets kontor baseras på 100 % vindkraft. Även i övrigt strävar bolaget efter miljövänliga lösningar i sin verksamhet och undvikande av onödig miljöpåfrestning.