Hoppa till innehållet sitemap

Bolaget

DEN BÄSTA PARTNERN FÖR FÖRSÄKRING AV DEN OFFENTLIGA SJUKVÅRDEN

Vi är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av välfärdsområdena som har universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen och vars uppgift är att försäkra våra kunders och ägares patientskaderisker. Vår vision är att vara den bästa partnern för försäkring av den offentliga sjukvården. Vi uppnår detta genom att erbjuda försäkringar på ett sakkunnigt, transparent och kostnadseffektivt sätt, genom att underlätta våra kunders budgeteringsarbete och riskhantering samt att effektivisera deras administration.

Försäkringsverksamheten
{{$image['alt']

VI AGERAR I ENLIGHET MED VÅRA VÄRDERINGAR

Sakkunskap

Vi är sakkunniga inom försäkring av den offentliga sjukvården samt placeringar. Med hjälp av vår sakkunskap vill vi stöda våra kunder i utvecklandet av patientsäkerheten. Vi lovar att vår expertis är snabbt tillgänglig för våra kunder. Som en expertorganisation ser vi till att kontinuerligt utveckla vår egen substanskännedom och vårt bolags verksamhetsmetoder.

Öppenhet

Vi arbetar så öppet som möjligt mellan våra kunder och arbetsgemenskapen liksom mot samhället.  Vi har inga onödiga silon i vårt informationsutbyte och vi tror på äkta samarbete. På detta sätt nyttjas vår sakkunskap effektivt för att infria vårt löfte mot våra kunder.

Effektivitet

Vi tror på en låg organisation där onödig byråkrati och hierarki inte är ett hinder för en effektiv verksamhet. Med vårt okomplicerade tillvägagångssätt och expertis kan vi fokusera på rätt saker, lösa saker flexibelt och fatta beslut snabbt.

Ansvar

Vi tar på allvar det faktum att vi tryggar våra kunders verksamhet genom att bära deras patientskaderisk och att vi anförtrotts ett betydande kapital att investera och administrera. Vi utför alla våra uppgifter ansvarsfullt ur både kundens och samhällets synvinkel.

GRUNDAT OCH ÄGT AV SJUKVÅRDSDISTRIKTEN

Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag bildades år 2020 då de fem finländska universitetssjukvårdsdistrikten beslutade grunda ett ömsesidigt försäkringsbolag för att trygga sina patientskaderisker i enlighet med den år 2021 reviderade patientförsäkringslagen. De stiftande sjukvårdsdistrikten är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Birkalands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Sjukvårdsdistrikten har ingått försäkringsavtal med vårt bolag. Cirka 3,8 miljoner finländare omfattas av vår patientförsäkring (1.1.2023).

De stiftande sjukvårdsdistriktens garantiandelar och ikraftvarande patientförsäkringsavtal i Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag överflyttades 1.1.2023 till Egentliga Finlands, Norra Österbottens, Birkalands och Norra Savolax välfärdsområden samt HUS-sammanslutningen. HUS-sammanslutningens patientförsäkring omfattar Nylands alla fyra välfärdsområden samt Helsingfors stad. Försäkrade är även andra välfärdsområden som verkar inom samma samarbetsområde som de välfärdsområden som har universitetssjukhus samt övriga offentliga hälsovårdsenheter som verkar på deras områden.