Sisältöön sitemap

Vastuullisuus

VASTUULLISUUSPERIAATTEET

1 Johdanto

Vastuullisuus on yhtiön toiminnan kulmakiviä. Vastuullisuudella tarkoitamme sekä sääntelyvaatimuksista johdettujen velvoitteiden että kirjoittamattomien ja muiden eettisten arvojen noudattamista. Tässä periaateasiakirjassa kerrotaan tarkemmin, miten vastuullisuusnäkökohdat vaikuttavat toiminnan eri osa-alueisiin.

Suhtaudumme vakavasti siihen, että turvaamme asiakkaidemme toimintaa kantamalla heidän potilasvahinkoriskinsä ja että meille on luotettu merkittävä pääoma sijoitettavaksi ja hallinnoitavaksi. Hoidamme jokaisen tehtävämme vastuullisesti niin asiakkaan kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Vastuullisuusriskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan yhtiön riskienhallintajärjestelmän puitteissa.

2 Taloudellinen vastuu

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan kustannustehokkuutta, hyvää taloudenhoitoa sekä taloudellisen hyödyn tuottamista omistajille ja asiakkaille.

2.1 Toiminnan taloudelliset lähtökohdat

Yhtiö on neljän yliopistollisen hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän omistama keskinäinen voittoa tavoittelematon vakuutusyhtiö, jolla on rajattu toiminta ja asiakaspiiri. Yhtiön captive-tyyppinen luonne ja toiminnan pienimuotoisuus mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan, joka omalta osaltaan mahdollistaa vakuutusmaksujen pysymisen alhaisella tasolla. Tämä on tärkeää jo siitä syystä, että yhtiön kaikki asiakkaat ovat julkisesti rahoitettuja ja näin ollen yhtiön kustannustehokkuudella on suora yhteys verovarojen säästämiseen. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota asiakkailleen potilasvakuutus vaihtoehtoisia vakuutustoimijoita edullisemmin, joustavammin ja tehokkaammin.

2.2 Sijoitustoiminta

Yhtiön varat pyritään sijoittamaan myös vastuullisesti. Tämä tarkoittaa, että sijoitustoiminnassa otetaan taloudellisten näkökohtien lisäksi huomioon myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) sekä kestävän kehityksen näkökulmat. Käytännössä tämä toteutetaan toiminnassa niin, että yhtiö käyttää sellaisia varainhoitajia, joilla on näyttöä vastuullisesta sijoittamisesta sekä ohjaa allokaatiota yhtiön omien vastuullisuuspreferenssien mukaisesti. Yhtiön käyttämät varainhoitajat raportoivat säännöllisesti yhtiölle sijoitustoiminnan vastuullisuuden periaatteista, toimintatavoista ja toteutumisesta.

3 Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan niitä vaikutuksia, joilla yhtiön toiminnalla on henkilöstöön, omistajiin sekä asiakkaisiin. Yhtiön ollessa julkisen sairaanhoidon potilasvakuuttaja, sillä on myös merkittävä välillinen sosiaalinen vastuu julkisen sairaanhoidon asiakkaista.

3.1 Omistaja- ja asiakasvastuu

Yhtiön toiminnan yhtenä tavoitteena on edistää potilasturvallisuuden kehittämistä asiakkaiden toiminnassa. Yhtiö ei voi tuoda lääketieteellistä osaamista potilasturvallisuustyöhön, mutta se edistää sitä vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntemuksella.

Tarjoamalla potilasvakuutuksen asiantuntevasti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti, hyvinvointialueiden budjetointityö helpottuu, potilasriskin hallitseminen on taloudellisesti kevyempää ja hallinto sujuvampaa. Näin ollen hyvinvointialueet voivat paremmin keskittyä ydinosaamiseensa.

3.2 Henkilöstövastuu

Henkilöstö on yhtiön tärkein resurssi, joten yhtiö haluaa panostaa henkilöstönsä viihtyvyyteen, motivaatioon ja työhyvinvointiin monin eri tavoin:

  • Yhtiöllä on tilavat ja viihtyisät ergonomiset työtilat keskeisellä sijainnilla.
  • Yhtiö haluaa mahdollistaa työn- ja vapaa-ajan jouhevan yhdistämisen noudattamalla joustavia työaikoja sekä mahdollistamalla etätyön tekemisen.
  • Yhtiö tarjoaa henkilöstölleen työsuhde-etuja, kuten kulttuuri- ja liikuntaedun, lounasedun, polkupyöräedun sekä kattavan työterveyshuollon.
  • Yhtiö kohtelee henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja yhtiössä panostetaan toiminnan läpinäkyvyyteen sekä avoimuuteen.
  • Yhtiössä panostetaan henkilökunnan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.

4 Ympäristövastuu

Ympäristövastuulla tarkoitetaan vastuuta toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista.

Yhtiössä on toiminnan alusta lähtien panostettu sähköisiin prosesseihin, joiden avulla mm. papereiden tulostaminen ja kopiointi minimoidaan. Yhtiöllä ei ole käytössään paperiarkistoja. Sen sijaan käytetään mm. sähköistä allekirjoitusjärjestelmää ja arkistointiratkaisua. Yhtiön ympäristövaikutusta pienentää myös sähköiset neuvotteluratkaisut sekä hybridityö.

Yhtiön toimiston sähkönkulutus perustuu 100 % tuulivoimaan. Yhtiö pyrkii myös muilta osin tekemään ympäristöystävällisiä ratkaisuja toiminnassaan, välttäen turhaa ympäristörasitusta.