Hoppa till innehållet sitemap

Tydlig och klar patientförsäkring för den offentliga sjukvården

VI TRYGGAR DEN EKONOMISKA PATIENTSKADERISKEN.

Vi har gjort patientförsäkringen tydlig och ekonomiskt förutsägbar för den offentliga sjukvården. Vi erbjuder patientförsäkring med en på förhand beräknad årspremie, utan extra och överraskande kostnader. Förutom försäkringsverksamheten är vi en äkta samarbetspartner som vill vara till hjälp med utvecklandet av patientsäkerheten samt effektiviserandet av välfärdsområdenas förvaltning. Samarbetet med oss är transparent och effektivt.

Kontakta oss
{{$image['alt']

VARFÖR ÄR VI DEN BÄSTA SAMARBETSPARTNERN FÖR DEN OFFENTLIGA SJUKVÅRDENS PATIENTFÖRSÄKRING?

VI EFTERSTÄVAR INTE VINST

Vårt syfte är inte att eftersträva vinst utan vår huvudsakliga uppgift är att betjäna våra kunder så säkert och kostnadseffektivt som möjligt.

VI BÄR DINA PATIENTSKADERISKER

Våra erfarna placeringssakkunniga kan uppgöra en för patientskaderisker skräddarsydd placeringsportfölj, med stöd av vilken vi tar hand om den försäkringstekniska ansvarsskulden för dina patientskador.

EN ÄKTA SAMARBETSPARTNER

Vi är en aktiv samarbetspartner som är snabb att nå och med vars sakkunnighet välfärdsområdena kan få hjälp med att utveckla patientsäkerheten.

VI ÄGS AV VÄLFÄRDSOMRÅDENA

Vi är specialiserade på att stöda den offentliga sjukvården och vi erbjuder patientförsäkring enbart för den branschen.

FÖR OSS ÄR PARTNERSKAPET ÄKTA

Vi är inte bara ett försäkringsbolag som uppbär premier. Vi bär inte bara den ekonomiska patientskaderisken för välfärdsområdena utan vi stöder också välfärdsområdena i deras verksamhet genom att föra en aktiv dialog med dem och genom att erbjuda välfärdsområdena vår sakkunskap. Vårt team består av experter med lång erfarenhet av försäkringsbranschen vars sakkunskap snabbt finns tillgänglig för våra kunder i frågor som rör patientförsäkring.

Kontakta oss
{{$image['alt']

FÖRSÄKRINGSPROCESSEN UR VÄLFÄRDSOMRÅDETS PERSPEKTIV

1. FAST ÅRSPREMIE

Som vår kund betalar välfärdsområdet en fast försäkringspremie till oss. Vi meddelar alltid årspremiens belopp i god tid före försäkringsperiodens början. Vi betalar ersättningsförskott till Patientförsäkringscentralen för utbetalning av ersättningar.

2. ERSÄTTNING FÖR PATIENTSKADA

Patientförsäkringscentralen betalar ersättning till den lidande av en patientskada. Vi är beredda att säkerställa den offentliga sjukvårdens patientersättningar på ett övergripande sätt: vi sörjer för att vi avsätter tillräckligt med medel för våra tekniska avsättningar både med tanke på nuvarande och framtida ersättningar.

3. RIKTA RESURSERNA TILL ER KÄRNKOMPETENS

Ur välfärdsområdets perspektiv sker handläggningen av patientskador här. Vi tryggar patientskaderiskerna i sin helhet: i vår försäkring ingår varken självrisk eller skadetak.

OFTA FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Vad är patientförsäkring?

Patientförsäkring är en lagstadgad skadeförsäkring för aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen i Finland. Patientförsäkring skyddar både patienter och vårdpersonal genom att:

  • säkerställa att försäkringsskyddet är omfattande när en patientskada har inträffat. Med andra ord säkerställa att Patientförsäkringscentralen har tillräckligt med medel för försäkringsersättningar
  • trygga aktörerna inom hälso- och sjukvårdsbranschen mot ersättningsskyldighet när en skada har inträffat.

Jag misstänker att jag lidit en patientskada till följd av hälsovård. Hur skall jag gå till väga?

Kontakta Patientförsäkringscentralen om du misstänker patientskada. På deras hemsida kan du kontrollera om ditt ärende uppfyller villkoren för patientskada och hitta instruktioner för att göra en patientskadeanmälan. Gå till Patientskadeförsäkringscentralens webbsida

Vad är skillnaden mellan Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag och Patientförsäkringscentralen?

Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag försäkrar den offentliga sjukvårdens patientförsäkringsrisk. Med andra ord ombesörjer bolaget, för sina egna kunders räkning (dvs. välfärdsområdena), för skadekostnaderna som betalas via Patientförsäkringscentralen och för reserveringen av framtida ersättningar.

Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag är ett medlemsbolag i Patientförsäkringscentralen, liksom andra försäkringsbolag som idkar patientförsäkringsverksamhet i Finland.

Patientförsäkringscentralen handlägger patientskadeärenden för alla patientförsäkringsidkande bolag samt utbetalar ersättning till skadelidande personer. Sjukvårdsdistrikten och andra hälsovårdsaktörer bör teckna en obligatorisk patientförsäkring, med vars hjälp säkerställs att Patientförsäkringscentralen har tillräckligt med medel att betala skadeersättningar.