Hoppa till innehållet sitemap

Gemensamt ömsesidigt patientförsäkringsbolag för alla universitetssjukvårdsdistrikt startar 1 januari 2021

Finlands fem universitetssjukvårdsdistrikt har gemensamt grundat Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag. Bolaget har beviljats koncession den 14 december och inleder sin verksamhet i början av januari 2021.   Genom det nya ömsesidiga försäkringsbolaget skyddar universitetssjukvårdsdistrikten sig mot patientskaderisker.

Alla fem universitetssjukvårdsdistrikt i Finland är försäkringstagare i bolaget.  I praktiken betyder detta att distrikten ingår försäkringsavtal med det nygrundade bolaget. Försäkrade är ägarkommunerna och andra offentliga hälsovårdsenheter i respektive universitetssjukvårdsdistrikt.

– Ett eget ömsesidigt försäkringsbolag ger sjukvårdsdistrikten direkt åtkomst till patientriskhanteringen. Vårt mål är att gagna våra ägare bl.a. genom kostnadseffektiv verksamhet och transparent prissättning. Dessutom har ägarna full beslutsrätt gällande hanteringen av eventuellt överskott, säger Patrik Nordman, VD för bolaget.

Finansinspektionen beviljade det nya bolaget koncession 14.12.2020. Grundande av ett ömsesidigt patientförsäkringsbolag har förberetts bland Finlands fem universitetssjukvårdsdistrikt under år 2020. Det nya bolaget är aktuellt på grund av den nya patientförsäkringslagen som träder i kraft i början av år 2021. Patientskadefallen handläggs fortfarande centralt av Patientförsäkringscentralen.

Vicehäradshövding Patrik Nordman (49) inledde sitt arbete som VD för Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag i oktober 2020. Han har tjänstgjort under en längre tid i chefs- och sakkunniguppgifter inom olika försäkringbolag och ansvarat bl.a. för riskhantering, juridiska frågor och skadereglering.

Bakgrundsinformation:

Universitetssjukvårdsdistrikten utgörs av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Birkalands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

År 2019 utbetalades totalt ca 40,1 miljoner euro i patientförsäkringsersättningar. Beloppet inkluderar kostnader för vård, för patientskadenämnden, för sakkunnigutlåtanden och för de egentliga ersättningarna.

Patientförsäkringen är en obligatorisk lagstadgad skadeförsäkring som syftar till att ge ett täckande försäkringsskydd för en personskada som orsakats en patient i samband med hälso- och sjukvård i Finland och som anses vara en patientskada. De ersättningar som ska betalas ur en patientförsäkring baserar sig på lag. En patientförsäkring är i fråga om försäkringsskyddets innehåll likadan för alla försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag kan på grund av detta inte ålägga försäkringstagare strängare skyldigheter eller ge dem bättre förmåner än vad som anges i lag eller avtala om ersättningsförmåner som är mindre eller större än vad som anges i lag.

Ytterligare information: Patrik Nordman, tfn. 040 833 8355

Tidigare om samma ämne: https://www.psshp.fi/-/suomen-keskinainen-potilasvakuutusyhtio-nimisen-yhtion-perustaminen